Inici | Guia de Serveis | Destrucció Confidencial

PROCÉS DE DESTRUCCIÓ:

EN NOMÉS 6 PASSOS ELS NOSTRES CLIENTS TINDRAN LA TRANQUIL·LITAT QUE ELS SEUS DOCUMENTS ES DESTRUIRAN AMB LA MÀXIMA SEGURETAT.

ONTIME. AGILITZEM EL MÓN

DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL DE DOCUMENTS

El nostre Servei Nacional DX Destrucció Confidencial compleix la normativa legal actual en matèria de seguretat (LOPDCP 15/1999, de 13 de desembre) i medi ambient (Llei de residus 22/2011, de 28 de juliol).

SERVEI PUNTUAL DE RECOLLIDA I DESTRUCCIÓ DOCUMENTAL:

Servei requerit pels nostres clients per acumulació d'arxius i documentació.

 • Pressupost específic del servei
 • Retirada immediata de la documentació per part dels nostres operaris, degudament legalitzats i acreditats.
 • Trituració immediata conforme als nivells 3 i 4 indicats a la Norma DIN 32757.
 • Reciclatge posterior del residu.
 • Emissió i enviament del Certificat de Destrucció.
 • Condicions Generals del Servei datades i signades abans de realitzar-lo: garantia del servei de Destrucció Confidencial.

SERVEI REGULAR DE RECOLLIDA I DESTRUCCIÓ DOCUMENTAL:

Requerit pels nostres clients per garantir la destrucció segura de documents.

 • Envasos de seguretat per al dipòsit continuat de documents
 • Reposició d'envasos per part dels nostres operaris, amb la periodicitat establerta pel client en qualsevol punt d'Espanya.
 • Trituració immediata del contingut conforme als nivells 3 i 4 indicats a la Norma DIN 32757.
 • Reciclatge i tractament mediambiental posterior del residu a través d'un Gestor de Residus Autoritzat.
 • Emissió mensual i enviament del Certificat de Destrucció, amb indicació expressa de data, quilos, grandària màxima de la partícula i elements emprats.
 • Condicions Generals del Servei datades i signades abans de realitzar-lo: garantia del servei de Destrucció Confidencial.

PROCÉS DE DESTRUCCIÓ:

EN NOMÉS 6 PASSOS ELS NOSTRES CLIENTS TINDRAN LA TRANQUIL·LITAT QUE ELS SEUS DOCUMENTS ES DESTRUIRAN AMB LA MÀXIMA SEGURETAT.

VISITA DELS NOSTRES ASSESSORS

Determinem les necessitats del client i l’assessorem en relació amb el servei per realitzar, nombre i tipus d'envasos per instal·lar, freqüència de recollida i tipologia de destrucció. Comprovem, així mateix, l'accessibilitat a les instal·lacions.

PRESSUPOST

Pressupostem específicament el servei per realitzar, incloses totes les variables possibles, perquè el client disposi per endavant de tota la informació necessària.

ACORD

Facilitem al nostre client per escrit totes les condicions del servei per realitzar. Aquest acord ens compromet a les normes de protecció de dades, seguretat i mediambientals vigents, la qual cosa suposa una garantia per al client, que complementa el Certificat de Destrucció que emetem en finalitzar el servei.

RECOLLIDA I TRANSPORT

En la data concertada prèviament amb el client, el nostre personal, degudament acreditat i uniformat, recull la documentació i altres suports d'informació. Aquests mateixos operaris realitzen el trasllat directament a les nostres plantes de destrucció i reciclatge en vehicles tancats, i adopten les mesures, tant tècniques com organitzatives, necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nostre personal signa un Acord de Confidencialitat per a tota la vida.

DESTRUCCIÓ

Tots els suports d'informació dels nostres clients es trituren immediatament a la nostra planta mitjançant un procés mecànic de trituració i embalatge que n’impossibilita el coneixement i reconstrucció posteriors, conforme als nivells 3 i 4 establerts a la Norma DIN 32757.

EMISSIÓ DE CERTIFICAT

Una vegada destruïda la mercaderia, emetem un Certificat que complementa les nostres Condicions Generals. A més, els nostres clients disposen de la traçabilitat del procés per saber, en tot moment, l'estat dels seus enviaments.

Amb la col·laboració de:
Ministerio de Industria