Inici | Guia de Serveis | Responsabilitat Social

RESPONSABILITAT SOCIAL

CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ

Les polítiques de responsabilitat social que el grup Ontime desenvolupa, tant en temes socials com ambientals, van destinades a implementar la integració en tots els seus processos productius, comercials i de relacions amb els grups d'interès: clients, proveïdors, treballadors i accionistes.


Dins de la nostra estratègia empresarial incloem pràctiques correctes en matèria d'aprenentatge permanent, organització del treball, igualtat d'oportunitats, inclusió social i desenvolupament sostenible.


Com a Centre Especial d'Ocupació, dissenyem les nostres operacions de manera que tots els objectius els puguin realitzar persones amb diferents tipus de discapacitat:


 • Comercials
 • Teleoperadors
 • Administratius
 • Operaris de planta de destrucció
 • Operaris de recollida en ruta
 • Supervisors i personal auxiliar

A Ontime seleccionem i formem el nostre personal en tots els aspectes clau de les seves tasques, perquè puguin desenvolupar les seves funcions a ple rendiment i amb la màxima satisfacció del client.


El nostre equip multidisciplinari realitza un seguiment continu de l'acompliment de tot el personal per garantir, en tot moment, la seguretat laboral dels nostres empleats.


Els nostres clients es poden beneficiar dels nostres serveis com a mesures alternatives contractades amb un Centre Especial d'Ocupació per al compliment de la LISMI, amb la qual cosa desenvolupen una funció social que potencia el nostre personal, clients i col·laboradors.


En el futur, tota aquesta tasca es gestionarà a través de la nostra Fundació Ontime, que veurà la llum l'any 2015, amb totes les garanties que això suposa.

POLÍTICA DE QUALITAT

La política d'Ontime és assegurar el màxim nivell de satisfacció dels seus clients i la millora contínua mitjançant el compliment dels objectius de qualitat establerts per l'empresa, per la qual cosa s’ha adoptat el compromís d'aplicar les decisions següents.


 • Definir, implantar i mantenir al dia un Sistema de Gestió de Qualitat, reflectit al Manual de Qualitat.
 • Dotar l'empresa dels recursos humans i tècnics necessaris per assegurar la qualitat i gestió mediambiental.
 • Crear un ambient de treball favorable en el si de l'empresa, formant i motivant el personal en el treball d'equip.
 • Assegurar la revisió contínua del Sistema de Gestió de Qualitat a través d'auditories internes, que permetin una revisió tècnica i en facilitin la millora.
 • Millorar els nivells de maduresa en l'acompliment de l'organització a través de models d'autoavaluació.
 • Determinar i complir els requisits del client buscant la satisfacció d’aquest, i treballant dia a dia en la millora dels serveis contractats.
 • Desenvolupar en els nostres empleats aquelles destreses que permetin la delegació de responsabilitats i l'autocontrol en les activitats que desenvolupen.
 • Aconseguir un alt nivell de qualitat en la relació de benefici mutu amb proveïdors i associats.
 • Utilitzar el sistema de comunicació intern d'Ontime com a canal de transmissió actiu entre tots els nivells de l'organització.

POLÍTICA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

La política de Gestió Mediambiental d'Ontime va dirigida al compliment dels objectius fixats per l'empresa i que n’involucren tots els estaments, per la qual cosa s’ha adoptat el compromís de les decisions següents:


 • Proporcionar als empleats un lloc de treball segur i saludable.
 • Actuar a les instal·lacions per prevenir danys en la salut pública i el medi ambient.
 • Assegurar que tots els productes es puguin utilitzar i manipular de forma segura.
 • Complir totes les lleis i regulacions vigents relatives al medi ambient, així com els compromisos que l'empresa subscrigui.
 • Involucrar totes les parts interessades en un diàleg pel que fa a les nostres activitats.
 • Compromís de millora i prevenció de la contaminació.
 • Alertar i prevenir immediatament aquelles persones que potencialment poguessin estar afectades per possibles riscos dels nostres productes i matèries primeres, i informar-los sobre les mesures de protecció adoptades.
 • Contribuir a la comprensió i gestió, per part de la comunitat, de qualsevol risc significatiu que pogués sorgir dels nostres productes i serveis.
 • Equipar i formar tots els empleats per a la gestió i implementació d'activitats o accions relacionades amb el medi ambient.
 • Contribuir al desenvolupament de responsabilitats en l'àmbit del medi ambient.


Amb la col·laboració de:
Ministerio de Industria